Computer Classes For Vietnamese Buddhists

Class Details:
Computer classes are currently offered to the local Vietnamese Buddhist community for free and operates on Saturdays at Linh Son Temple from 9:00AM. There are two classes in the morning and one in the afternoon. There is always one held for the beginners either in the morning or afternoon. Everyone is welcome to attend.

Lessons for beginners include computer basic skills such as file management, utilising tools and features of Windows operating system, general IT concepts, internet, email, plain word processing and Paint, etc.

In more advanced level, attendants will learn about useful software/tools available online for personal needs such as Skype and other online chat software, Facebook, Youtube download, net search engines, Ms Office Words and Publisher, etc.

Requisite:
Attendants have to bring their own laptop with a workable wireless LAN.

How to enroll:
You are welcome in on Saturday mornings to enroll and join classes at the Temple.

Tutors:
Tutors in the morning classes are Mr Thuan and Mr Neil Nhan. Mr Thuan also covers afternoon classes.


 Lớp Học Vi Tính Căn Bản

Chi Tiết:
Chùa hiện đang mở các lớp học vi tính căn bản miễn phí từ 9 giờ sáng vào mỗi Thứ Bẩy. Có hai lớp học vào buổi sáng và một vào buổi trưa. Chúng tôi luôn có lớp dành cho học viên mới bắt đầu học vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Mọi người luôn được hoan nghênh đến dự lớp.

Lớp học dành cho người bắt đầu bao gồm các năng khiếu căn bản như quản trị các văn bản, thư mục, tận dụng những công cụ và tính năng đặc biệt sẵn có trên hệ điều hành Windows, khái niệm vi tính tổng quát, dùng mạng, thư điện, chương trình đánh máy và họa đơn giản, v.v...

Ở trình độ cao hơn học viên sẽ học thêm những chương trình thông dụng trên mạng như Skype và nhiều chương trình đối thoại qua màn ảnh khác, dùng Facebook, tải phim ảnh Youtube, kỹ năng sử dụng tìm kiếm trên mạng, học chương trình đánh soạn văn bản Microsoft Office và Publisher, v.v...

Yêu Cầu:
Học viên cần đem theo máy laptop cá nhân và có bộ phận nối mạng không dây tốt.

Ghi Danh:
Mọi người hoan nghênh đến trực tiếp Chùa vào sáng Thứ Bảy để ghi danh và học tại chỗ.

Hướng dẫn viên:
Các lớp buổi sáng được Ông Thuận và Ông Nghĩa hướng dẫn. Lớp buổi trưa cũng do Ông Thuận đảm nhiệm.